420,000
270,000
180,000
67,500
120,000
225,000
360,000
135,000195,000

3. TRE TRANG TRÍ

Kiếm tre Katana L100cm

450,000

3. TRE TRANG TRÍ

Khung ảnh tre DIEGO

90,000135,000

3. TRE TRANG TRÍ

Ống tre vuông DAMEK

270,000
120,000
360,000
210,000
240,000

3. TRE TRANG TRÍ

Ống tre vát xéo DILIE

30,000
120,000

3. TRE TRANG TRÍ

Ống tre cắm hoa DONTE

180,000