153,000
225,000

6. GIA CÔNG TRE

Đĩa tre tròn D30 GOGI

270,000
420,000
270,000
180,000
67,500
120,000
150,000210,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre vuông TRAMDOT

225,000375,000
180,000390,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Oval TRAMDOT

150,000210,000

1. Khay Đĩa Tre

Đĩa tre hình Elip TRAMDOT

150,000255,000
150,000330,000
270,000360,000
270,000360,000
240,000330,000
195,000225,000
180,000330,000
285,000360,000
270,000360,000
225,000
360,000
135,000195,000

3. TRE TRANG TRÍ

Kiếm tre Katana L100cm

450,000

3. TRE TRANG TRÍ

Khung ảnh tre DIEGO

90,000135,000

3. TRE TRANG TRÍ

Ống tre vuông DAMEK

270,000
120,000